Sporta centra “Free Zone” apmeklētāju (klientu) pienākumi .

 1. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar sporta zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Jaunieši līdz 7 gadu vecumam drīkst apmeklēt zāli tikai vecāku, pieaugušo pavadībā, kas ir atbildīgi par jaunieti.
 3. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana sporta zāles telpās un to lietošana ir stingri aizliegta. Ir stingri aizliegts apmeklēt sporta zāli reibuma stāvoklī.Sporta zāles darbinieki ir tiesīgi atteikt zāles apmeklējumu apmeklētājam acīmredzamā alkoholisko, citu apreibinošu vielu iespaidā.
 4. Katrs sporta zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
 5. Sporta zālē ir jāievēro higiēnas noteikumi, jātrenējas tikai sporta apģērbā.
 6. Zālē jāierodas ar tīriem maiņas sporta apaviem.
 7. Sporta zāles apmeklētājiem jāņem vērā zāles darbinieku norādījumi.
 8. Par inventāra bojāšanu un iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība.
 9. Apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš.
 10. Abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām aizliegts.
 11. Apmeklējot sporta zāli, abonements jāuzrāda administrātoram.
 12. Sporta klubs neuzņemas atbildību par apmeklētājam radītajiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu, kas radušies trenažieru zāles apmeklētāja nevērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā.
 13. Apmeklētājs negadījuma, traumas, veselības bojājuma gadījumā nekavējoties  griežas pie zāles administratora vai trenera, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu un reģistrēšanu negadījumu žurnālā. Minētā noteikuma neievērošanas gadījumā jebkādas apmeklētāja pretenzijas nākotnē netiks izskatītas.
 14. Sporta zāles iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti mājas lapā un sporta zālē.
 15. Sporta zāles apmeklētājiem obligāti jāievēro zāles vadītāja un treneru norādījumi. Pretējā gadījumā tiks anulēts mēneša abonements.
 16. Uz treniņu nodarbībām dalībnieki ierodas ne agrāk kā 15 min pirms nodarbību sākuma. 

Nodarbību vadītāju (treneru) pienākumi

 1. Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par audzēkņu, klientu un apmeklētāju  iepazīstināšanu ar sporta zāles noteikumiem.
 2. Nodarbību vadītāji ir personīgi atbildīgi par inventāra, materiālās bāzes, iekārtu un telpu saglabāšanu nodarbību laikā. Ievēro elektrības taupību zālē un palīgtelpās nodarbību laikā.
 3. Nodarbību vadītāji konstatētās nekārtības, inventāra, iekārtu un telpu bojājumus fiksē kopā ar sporta zāles administratoru, atzīmējot tos sporta zāles žurnālā.
 4. Nodarbību vadītāji sedz materiālos zaudējumus, kas radušies viņu nodarbību laikā.
 5. Nodarbību laikā  nodrošina kārtību, tīrību un drošību sporta zālē,  ģērbtuvēs, tualetēs un dušās.
 6. Nodarbību vadītāji atbild par drošības noteikumu ievērošanu
 7. Par garderobē atstātām drēbēm, apaviem un vērtīgām mantām zāles administrācija neatbild.
 8. Par ģērbtuves skapīšos atstātam vērtslietām, naudu, dokumentiem un citām mantām zāles administrācija neatbild.

Vispārējie ierobežojumi

 1. Aizliegts lietot rupju, necenzētu valodu.
 2. Aizliegts bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt svešas mantas.
 3. Nodarbību laikā treniņgrupu dalībniekiem un apmeklētājiem aizliegts klaiņot pa sporta zāli un traucēt sporta nodarbības.
 4. Sporta zāles telpās aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.
 5. Skatītājiem/ līdzjutējiem aizliegts ienest dzērienus stikla pudelēs.
 6. Aizliegts izmantot viegli uzliesmojošus priekšmetus  (šķiltavas, gāzes baloniņus u.c.).
 7. Aizliegts izplatīt ar (ZZ) vadību nesaskaņotu komerciāla rakstura materiālus, kā arī tādus, kas satur naidīgus izteikumus, draudus, pornogrāfiju vai informāciju, kas veicina neveselīgu dzīvesveidu (alkoholu, narkotikas, smēķēšanu).

Rīcība ārkārtas situācijās

 1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot sporta zāles darbinieku vai sporta skolotāju, treneru norādījumiem. Ja tuvumā nav zāles darbinieku, sporta skolotāju, treneru, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem.
 2. Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju trenerim vai zāles administrācijai.
 3. Ugunsgrēka gadījumā ēka jāatstāj, ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un  drošības zīmes.