Sporta centra FreeZone fizisko personu datu apstrādes noteikumi

Šo noteikumu mērķis ir snieg sporta centra apmeklētājam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām.

Kādus Datus sporta centrs apstrādā?

– Piesakoties sporta centa FreeZone rīkotajiem pasākumiem un iesaistoties sporta centra aktivitātēs, apmeklētājam ir iespēja aizpildīt anketu vai pieteikuma formu, kurā norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, apmeklētājs piekrīt, ka sporta centra izmanto sniegtos Datus.

– Sporta centrā tiek veikta video filmēšana, kā rezultātā apmeklētājs var tikt fiksēts video materiālā.

– Atsevišķos pasākumos apmeklētājs var tikt fiksēts vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā.

–Sporta centrā un tā teritorijā tiek veikta video novērošana, lai nodrošinātu drošību pasākumos, kā arī tās apmeklētāju īpašuma aizsardzību.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Sporta centrs Free Zone izmanto Datus pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī datu subjekta vai citas personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti?

– Dati tiek vākti, apkopoti un apstrādāti, lai informētu sporta centra apmeklētājus par aktivitātēm, notikumiem un treniņiem.

– Sporta centrs apstrādā Datus, lai nodrošinātu treniņu un pasākumu apmeklētāju drošību.

Kas piekļūst datiem un kā tie tiek glabāti?

– Datu subjekta iesniegtie Dati, aizpildot fiziskās anketas, tiek glabāti slēgtā skapī, kuram ir pieeja tikai personām, kas pilnvarotas darboties ar šādiem datiem.

– Datu subjekta elektroniski iesniegtie Dati tiek aizsargāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

– Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuru pienākumos ir Datu subjektu informēšana par sporta centra notikumiem un sportošanas iespējām.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildei. Pēc tam Dati tiek dzēsti.

Kā notiek audiovizuālā fiksēšana?

– Apmeklētājs var tikt fiksēts video, ja treniņa vai pasākuma laikā ir izvēlējies sēdvietu zālē vai atradies sporta laukumā treniņa laikā. Video tiek uzņemts interneta tiešraides nodrošināšanai, kā arī, pēc apstrādes, tiek ievietos video arhīvā mājas lapā. Sporta centra pasākumos, kuros tiek veikta fotogrāfiju uzņemšana, apmeklētāji par to tiek iepriekš brīdināti. Fotogrāfijas tiek izmantotas sporta centra notikumu arhīva veidošanai, kā arī ievietotas sporta centra sociālo tīklu fotogalerijās.

Kādas ir datu subjekta tiesības?

– Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt Pārzinim izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus Datus mērķiem, kas nav saistīti ar šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildi, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Jautājumos par personu datu apstrādi, esi aicināts rakstīt uz info@freezone.lv